<% ' De variabelen van het sBericht Dim aAlleData, sNaam, sEmail, sBericht, sDatum, iLeeg, sTekst, sNaamveld, sGeslacht ' Opvragen startpositie Dim iStart, iOffset iStart = Request("Start") iOffset = Request("Offset") 'controle op posities if Not IsNumeric(iStart) or Len(iStart) = 0 then iStart = 0 else iStart = CInt(iStart) end if if Not IsNumeric(iOffset) or Len(iOffset) = 0 then iOffset = iAantalPP else iOffset = Cint(iOffset) end if sSQL = "SELECT * FROM Berichten ORDER BY Datum DESC, Bericht_id DESC" ' Maak een serverobject aan voor de connectie (ObjectConnectie -> objCon) Set objCon = Server.CreateObject ( "ADODB.Connection" ) objCon.open strCon 'Maak een recordset aan met de gegevens uit de database. Dim objRec set objRec=objCon.execute(sSQL) ' Als er geen gegevens in de database staan geeft dit dan aan. if objRec.eof then ileeg = 1 Call SluitAlles end if if ileeg <> 1 then ' Nu halen we alle records uit de database en zetten ze in aAlleData aAlleData=objRec.getrows Call SluitAlles end if %> main


<% if ileeg = 1 then response.write "Op dit moment staan er geen berichten in het gastenboek.

" else ' Tel het aantal rijen. Dim iAantalRijen, iRijTeller, iStop iAantalRijen=ubound(aAlleData,2) If iAantalRijen > (iOffset + iStart) Then iStop = iOffset + iStart - 1 Else iStop = iAantalRijen End If sBericht = Replace(sBericht,vbCrLf,"
") ' Loop door de rijen heen. FOR iRijTeller = iStart to iStop ' Zet de waarden uit uit de database in de variabelen. sNaam = aAlleData(1,iRijTeller) sEmail = aAlleData(2,iRijTeller) sBericht = aAlleData(4,iRijTeller) sDatum = aAlleData(5,iRijTeller) sGeslacht = aAlleData(6,iRijTeller) ' Als er geen sNaam ingevult is, maak er Anoniem van. if trim(sNaam) = "" OR isnull(sNaam) OR trim(sEmail) = chr(13) then sNaam = "Anoniem" end if ' Kijk of er een e-mailadres is ingevuld en als dat er is maak er een link van. if trim(sEmail) = "" OR isnull(sEmail) OR trim(sEmail) = chr(13) then sNaamveld = sNaam else if isEmail(sEmail)= true then sNaamveld = nospam(sEmail,sNaam) else sNaamveld = sNaam end if end if %>
  <%= sNaamveld %> <%= sDatum %>
<%= sBericht%>
 

 

<% NEXT %>

     
<% end if %>
Seite <%= cInt(iStart/iOffset)+1 %> von <%= round(((iAantalRijen+1)/iOffset)+0.49999) %>

<% 'Toon de volgende link if iStop < iRijTeller AND (iStart+iOffset) < iAantalRijen then Response.Write "" end if %>

<% 'Toon de vorige link if iStart > 0 then Response.Write "" end if %> 
 
<% ' Sluit de recordset af en verbreek de verbinding met de database. SUB SluitAlles objRec.close set objRec=nothing objCon.close set objCon=nothing END SUB %>